Μαθηματικός με Κατεύθυνση Πληροφορικής


Admin και Web Developer της Only Maths


Αναλαμβάνω Κατασκευή Ιστοσελίδων και Ιδιαίτερα Μαθηματικών-Πληροφορικής


Στόχος και προτεραιότητα μου είναι η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς μου στο αντικείμενο που μου έχει ανατεθεί καθώς και η προσωπική μου βελτίωση μέσω αυτής.